تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - ایـــــران تشنه است!!!!
  به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

  اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

  یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...

  ایـــــران تشنه است!!!!

  یکشنبه 25 مهر 1395
  10:28 ب.ظ
  اسیــــرانتظار


     پروفسور کردوانی پدرکویرشناسی ایران خطاب به مدیران حکومتی گفت:


  "چرانمیفهمید دیگر آب نیست؟!؟"


  مرتب مرابه کنفرانس دعوت میکنند ،امانمیروم!!چون دیگر فایده ای نداردوکاراز سمینار وکنفرانس گذشته است!


  دشتهای کشور نِشّست کرده بطورمثال سطح آب درجهرم 570متر،


  در رفسنجان450متر ودرشهریار300مترپایین رفته است!!


  درجلسه دوم اماحرفهابسیار شدیدالحن تربود.


  اودراین جلسه هشدار داد تا5سال آینده درایران "جنگ بین استانها وشهرهابرسرآب"علنی خواهدشد،


  اوگفت:بحران آب ایران راخواهدبلعید!


  امروز"میدان واقعی جنگ" در "حوزه آب"است.


  آمریکا و هسته ای و عربستان ویمن تهدید دراز مدت نیست،این بحران اب است که واقعا


  "امنیت ملی ایران"راتهدیدکرده است!


  کردوانی ادامه داد:مردم ایران فرهنگ مصرف درست آب رابلدبوده اند،


  چراکه توانسته اند"سه هزارسال" با "اقلیم خشک وکم آب ایران" کناربیایند.


  کردوانی گفت:جنگ پراکنده آب درایران هم اکنون به گونه "خزنده وارام شروع شده و فقط اخبارآن منتشرنمیشود!!!


  درحال حاضر"این جنگ" به صورت پراکنده رخ میدهد


  اماتا 5سال آینده شاهدجنگ فراگیرآب درداخل شهرها وبین مناطق واستانها خواهیم بود.


  به گفته وی ،این آن خطری است که:"امنیت ماراتهدیدمیکند"


    "وبعضی سیاست مداران چشم خودرابه روی آن بسته اند!!


  ایران تشنه است!...


  فقط یک لیوان اب کمتر مصرف کنیم.


  تا:روزی17000000لیتراب ،ذخیره شود.


  این مطلب رابه اشتراک بگذارید.


  ورودایران به هشتمین سال خشکسالی (مخصوصابوشهر واستانهای همجواراستان بوشهرفونواحی جنوب شرق وشرق

  کشور)


  طبق گفته های ناساایران از8سال پیش وارد دوره 30 سال خشکسالی شده است...


  واگرمن وتو وکل جامعه ودولت به فکرنباشیم، تا10سال آتی ایران،کاملابیابان خواهدشد!


  طبق گزارش ناساشدت خشکسالی درایران به حدی هست که کشاورزی ایران به کل نابود وایران تبدیل به واردکننده

  محض محصولات زراعی خواهد شد.


  اگرتدابیرجدی گرفته نشودبگفته ناسا ایران ازکشورنیمه خشک به یک کشور خشک تبدیل خواهدشد.!!


  مثلعربستان ومغولستان!


  میانگین بارش جهانی هرشال800میلیمتر ودرایران درحالت نرمال 250 میلیمترمیباشد.


  درحالیکه سرعت تبخیرآب درایران 4برابردنیاست.


  وجالب اینکه میانگین مصرف آب توسط کاربران خانگی درایران 2برابر میانگین جهانی میباشد!!


  این یعنی یک فاجعه!!


  کمی بهش فکرکنید!!!!!!


  وجالب اینکه فقط باانجام 25%صرفه جویی،ازاین بحران عبورمیکنیم!


  دوستان این هشدارراجدی بگیرید!


  موقع شستن ظرف،،حمام،،لباس،،مسواک،،اتومبیل،،وضو،،و....به ارزش آب فکر کنید!!


  باآب بازی نکنیم!!


  موضوع خیلی مهم است!!!..

     آب مایه حیات است...