تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - شهادت غلام سیاه
  به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

  اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

  یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...

  شهادت غلام سیاه

  دوشنبه 4 آبان 1394
  08:01 ب.ظ
  اسیــــرانتظار

   


  داستان شهادت غلام سیاه یکی ازاصحاب امام حسین(ع)هست.

  حتمابخونید..

  شهادت غلام سیاه

  جَون درمدینه غلام وبرده بود ، حضرت علی (ع) اوراازصاحبش خریدوبه ابوذرغفاری بخشید.

  اودرخدمت ابوذربودوپس ازشهادت ابوذر درتبعیدگاه ربذه ،درخدمت امام حسن(ع)بودوپس ازشهادت امام حسن(ع) درخدمت امام حسین(ع) بودوهمراه کاروان حسینی ازمدینه به سوی کربــلاآمد.

  جَون درروز عاشورابه حضورامام حسین (ع)آمدواجازه رفتن به میدان برای جنگ بادشمن راطلبید.امام به اوفرمود:ای جَون، توبه خاطرآسایش درزندگی به ماپیوسته ای اینک آسایشی درمیان نیست.

  اجازه داری که ازاینجابروی وخودراازمعرکه نجات دهی .

  جَون خودراروی دوپای امام حسین(ع)انداخت وپاهای حضرت رابوسیدوگفت:ای پسرپیامبر،آیاسزاواراست که من دررفاه کنارسفره ی شمابنشینم واکنون شمارارهاسازم؟بدن من بدبو وخاندانم ناشناخته ورنگ بدنم سیاه است.به من لطفی کن.آیامیخواهی شایستگی بهشت رانیابم ودرنتیجه بدنم خوشبو وسفید وخاندانم شریف نگردند؟

  سوگندبه خداازشماجدانمی شوم تاخون سیاه من باخون شمادرآمیزد.

  وقتی که امام حسین(ع)آمادگی جَون رادریافت،به اواجازه رفتن به میدان داد.جَون چون قهرمانی بی بدیل به سوی میدان تاخت وهمچنان پیاپی بردشمن حمله میکرد ومیجنگیدبه گونه ای که بیست وپنج نفررابه هلاکت رساند،سپس به شهادت رسید.امام حسین (ع)، به بالین اورفت ودرکنارجسدپاک وبه خون تپیده اش این دعاراکرد:خـــدایا،چهره جَون رازیباوپیکرش راخوشبوگردان واورابامحمّد وآلش محشورفرما وبین اوومحمّدوآلش آشنایی بیشترعطاکن..

  به برکت دعای امام آنچان بدن پاکش خوشبوشدکه درقتلگاه بوی خوش پیکر اوخوشبوترازمشک وعنبربه مشام میرسید.

  ازامام سجاد(ع) نقل شده است که فرمود:آن قبیله ای که پیکرهای شهدای کربلارادفن کردندبعدازده روز بدن جَون رایافتند که بوی مشک ازآن ساطع بود...


  [مطلب دیگر:درقضیه طف، سرهای همه شهداراازبدن جدانمودندبغیرازسردونفررا:یکی حضرت علی اصغر(ع)،ودیگرحرّبن یزیدریاحی که قبیله اش جسداوراازمیان شهدابیرون بردند.]

  منبع:روایت کربلا(سوگندنامه امام حسین(ع)ویارانش)، تهیه وتدوین:حاج یدالله بهتاش صفحه142