تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - یک حکــــــایت خواندنی..!ازدستش ندید...
  به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

  اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

  یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...

  یک حکــــــایت خواندنی..!ازدستش ندید...

  پنجشنبه 22 بهمن 1394
  10:57 ب.ظ
  اسیــــرانتظار

  وارد داروخانه شدم ومنتظربودم تانسخه ام راتحویل دهند.


  فردی واردشدوبالهجه ای ساده وروستایی پرسید:


  کرم ضدسیمان دارین؟


  فروشنده بالحنی تمسخرآمیز پرسید:


  کرم ضدسیمان؟؟ بله که داریم.


  کرم ضدتیرآهن وآجرهم داریم حالاایرانیشومیخوای


  یاخارجی؟


  اماگفته باشم خارجیش گرونه ها...


  مردنگاهش رابه دستانش دوخت وآنها راروبه صورت فروشنده گرفت وگفت:


  ازوقتی کارگر ساختمون شدم دستام زبرشده، نمیتونم صورت دخترمونازکنم...


  اگه خارجیش بهتره ،خارجی بده..


  متصدی داروخانه لبخند روی لبانش یخ زد.....


   چه حقیر وکوچک است آن کسی که به خودمغروراست!


  چراکه نمی داندبعدازبازی شطرنج، شاه وسرباز همه دریک جعبه قرارمیگیرند.


  جایگاه شاه وگدا ، داروندار قبر است...


  تقواست که سرنوشت ساز است..!!


  برای رسیدن به کبریا باید نه "کبر" داشت نه "ریا"...


  مواظب باشیم که "تقوا" ، بایک "تق" ،"وا" نرود...