تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - حتمـــــــــابخوانید..!!
  به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

  اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

  یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...

  حتمـــــــــابخوانید..!!

  سه شنبه 24 فروردین 1395
  10:46 ق.ظ
  اسیــــرانتظار


   


  خانم کیست؟!!


  نقل شده است که یکی ازتجار تهرانی به همراه خانمش برای زیارت آیت الله العظمی سیداسماعیل صدر(ره)بر ایشان واردمیشود وطبق معمول،مردبه خدمت این عالمبزرگوارشرفیاب میگردد.وخانم اونیزبرای دیدن خانواده مرحوم آیت الله صدر،درب اندرونی رامیزند.خانم مرحوم صدردرب رابرروی اومیگشایدوچون خانم تهرانی بایک زن معمولی ازنظرسرووضع ولباس مواجه میشودبه گمان اینکه ایشان خدمتکاراست ازاوسراغ خانم رامیگیرد.خانم که متوجه این قضیه میشودخجالت میکشدبگویدمن خودم هستم اظهارمیداردکه خانم تشریف ندارد.مرحوم ایت الله صدرکه ظهربه اندرونی مراجعت میکنندمیبینندکه خانم ناراحت است وقتی ازجریان باخبرمیشوند.میفرمایند:


  توراست گفتی خانم نیستی،خانم آن بانویی بودکه چادرش دوصله داشت،آنهم بالیف خرما،خانم آن زنی بودکه پیراهن عروسیش رابه فقیردادوبالباس کهنه به خانه شوهرقدم گذاشت وخانم آن کسی بودکه درخانه شوهربچه دردامن ودست برآسیا،دراثرخستگی زیادخوابش برده بود.بله خانم یعنی فاطمه زهرا(س).


  بله خانم اوست که وقتی پدرگرامی اش رسول خدا(ص)کارهارابین او وهمسرش علی(ع)تقسیم میکندازاینکه کارهای خانه برای او وکارهای بیرون منزل برای شوهرش تعیین شده، به قدری خوشحال میشودکه میفرماید:


  کسی جزخدانمیداندکه من چقدرازاین مطلب خوشحال شدم که کارهای خارج ازخانه به عهده من نیفتاد.


  خوشحالی حضرت زهرابرای این است که بانامحرم تماس ندارند ونیازی به برخورد و رفت وامدبامردان بیگانه نیست وزمانیکه پیامبراکرمبه مقتضای زمان برای دخترشان همکاری چون فضه خادمه رامی اورند،بازکارهای خانه رابااوقسمت میکنند.یک روزکارهای منزل راخودشان انجام میدهند وروزدیگر انجام آن رابه عهده فضه میگذارند.اینهادرسهایی است که مابایدازبزرگان دین که بهترینسرمشق های بشریت هستندبیاموزیم......


  زنی که به واسطه دست سفید وسینه بازبادستبند

   وگلوبندودیگرزیورآلاتش موجب تحریک

  وگمراهی جوانها میشود دوست شیطان است وبااین حرکاتش،

   یک زندگانی معذبی رادرآخرت

  برای خودمهیامی سازد.

  منبع:کتاب اخلاق وجوان ازحضرت آیـت الله مظاهری.

  جلد اول صفحه143.